Personuppgiftspolicy

Personuppgiftsansvar
Vid bokning ingår du avtal direkt med Flexmassage AB (org nr 556772-6368) som är personuppgiftsansvarig.

Kontaktuppgifter
Flexmassage AB
Gustaf Dalénsgatan 9a
41724 Göteborg
Mail: info@flexmassage.se
Telefon: 031-761 01 66

Insamling av personuppgifter
Vad är en personuppgift?
Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet. Det gäller till exempel namn, personnummer, adress, e-postadress och telefonnummer. Det gäller också till exempel bokningsnummer och krypterade uppgifter och olika slags elektroniska identiteter, som exempelvis IP-nummer, om de kan kopplas till fysiska personer.

Hur samlar vi in personuppgifter?
Flexmassage AB registrerar och samlar in uppgifter om Kunden i samband med bokning. Dessa uppgifter tillförs av Kunden genom bokning i vårt bokningssystem. Det är uppgifter om namn och kontaktuppgifter som samlas in.

Hantering och lagring av personuppgifter
Rättslig grund för behandling och syfte med behandling av dina personuppgifter
Flexmassage AB behandlar dina personuppgifter lagenligt. Det kan förekomma att personuppgifter behandlas både med stöd av fullgörande av avtal för att administrera kundförhållandet, specifikt av samtycke eller med stöd av att uppgiften är nödvändig för att uppfylla andra rättsliga förpliktelser. När du i samband med bokning lämnar personuppgifter om dig själv, lämnar du samtycke enligt GDPR (2016:679). Det innebär att även om du återkallar ditt samtycke och den behandling som grundas på samtycket upphör, kan personuppgiften ändå finnas kvar hos oss för andra ändamål. I huvudsak behandlar vi dina uppgifter för att fullgöra det avtal i vilket du är part.

Administrera din bokning
För att kunna administrera din bokning använder vi de personuppgifter som tillhandahållits vid bokningstillfället.

Kundvård
Vi använder dina personuppgifter för att kunna ge dig service om du kontaktar oss med frågor, synpunkter eller t.ex. reklamationer. Vi använder ditt namn och bokningsnummer för att identifiera dig. Vi kan också komma att använda alla de övriga personuppgifter som vi samlat in om dig för att hantera din fråga eller ditt ärende beroende på vad som är relevant i det enskilda fallet.

Utskick av information
När du har bokat en behandling hos oss använder vi dina personuppgifter för att skicka bokningsbekräftelse via mail samt genom att vi använder ditt telefonnummer för en SMS-påminnelse.

Marknadsföring
Kundinformation används även i marknadsföringssammanhang. Vårt kundregister används för utskick av nyhetsbrev med aktuella erbjudanden samt information om verksamheten. Dessa nyhetsbrev kan du med enkelhet avregistrera dig från genom en länk i respektive nyhetsbrev.

Lagkrav
Behandling av dina personuppgifter kan slutligen också komma att ske för att vi ska kunna uppfylla förpliktelser enligt lagar och förordningar, till exempel gällande redovisning.

Lagringstider
Vi sparar dina personuppgifter så länge som det krävs för ändamålet med behandlingen.

Tekniska och organisatoriska skyddsåtgärder
Vi vidtar löpande åtgärder för att uppfylla principerna om ”inbyggt dataskydd och dataskydd som standard”. Vi utvärderar kontinuerligt riskerna med den personuppgiftsbehandling som sker och vidtar nödvändiga säkerhetsåtgärder för att minska riskerna.

Dina rättigheter
Nödvändig hantering av personuppgifter och hantering med stöd av samtycke
Personuppgiftsbehandling som är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra ett avtal med dig eller för att vi ska kunna fullgöra en rättslig skyldighet är tillåten utan samtycke. För att vi ska kunna samla in och hantera dina personuppgifter i något annat syfte krävs däremot att du samtycker till behandlingen.

Återkallelse av samtycke
Du kan när som helst välja att återkalla ditt samtycke genom att kontakta oss på kontaktuppgifterna ovan. Om du återkallar ditt samtycke kommer vi att radera de personuppgifter och upphöra med den behandling som omfattades av samtycket.
Det kan förekomma att samma personuppgift behandlas både med stöd av samtycke och med stöd av att uppgiften är nödvändig eller med stöd av andra regler. Det innebär att även om du återkallar ditt samtycke och den behandling som grundas på samtycket upphör, kan personuppgiften ändå finnas kvar hos oss för andra ändamål.

Rätt till information
Enligt lagen har du rätt att efter skriftlig ansökan få besked om vilka uppgifter om dig som finns registrerade. Registerutdraget lämnas på begäran och är gratis.

Rätt till kontroll över dina personuppgifter
Du har rätt att begära att uppgifterna om dig ska raderas, kompletteras eller rättas.

Invända mot direktmarknadsföring
Du har en rätt att invända mot att dina personuppgifter används till direktmarknadsföring så som nyhetsbrev eller information om erbjudanden. Våra nyhetsbrev kan du med enkelhet avregistrera dig från genom en länk i respektive nyhetsbrev.